Konfiguracja serwera NFS (serwer NAS dla kamer IP)

 

 

Coraz częściej dobre kamery IP umożliwiają nagrywanie materiału wykorzystując protokołu NFS do przesyłania danych i nagrywanie materiału na serwer NAS (oprócz rozwiązań jak ONVIF, RTSP, oraz kart SD).

 

Co jest potrzebne jeśli nie mamy rejestratora IP lub sprzętowego NAS ? Możemy wybrać jedną z dedykowanych dystrybucji Linux (jako rejestrator IP).

Np. Linux EasyNAS, Linux FreeNAS, Linux OpenMediaVault, Linux Rockstor lub ew. Linux CentOS.

 

Na potrzeby tego opracowania jako rejestrator IP wybrano komputer Intel NUC z dyskiem 500GB oraz zainstalowanym systemem operacyjnym Linux CentOS-7 (1810).

 

 

 

Spis treści

Serwer NFS (Linux)

Klient NFS (Linux)

Klient NFS (Kamera IP BCS-P-412RAM-G)

 

 

 

Serwer NFS (Linux)

 

Instalacja pakietu

# yum install nfs-utils

 

Tworzenie folderu który udostępnimy dla kamer CCTV

# mkdir /var/nfsfolder

 

Ustawienie uprawnień

# chmod -R 755 /var/nfsfolder

 

Sprawdzenie czy istnieje użytkownik nfsnobody (w przypadku instalacji pakietu z poziomu YUM użytkownik i grupa jest zakładana automatycznie)

# cat /etc/passwd | grep nfsnobody

nfsnobody:x:65534:65534:Anonymous NFS User:/var/lib/nfs:/sbin/nologin

 

Ustawienie odpowiedniego właściciela folderu oraz grupy

# chown nfsnobody:nfsnobody /var/nfsfolder

 

 

W pliku /etc/exports należy umieścić klientów, którzy mogą korzystać z folderu - przykład:

 

/var/nfsfolder    192.168.2.2(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)

/var/nfsfolder    192.168.2.3(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)

gdzie:

192.168.2.2 to adres IP kamery pierwszej

192.168.2.3 to adres IP kamery drugiej

itd..

 

Możemy to zrobić poleceniem

# echo "/var/nfsfolder 192.168.2.2(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)" > /etc/exports

# echo "/var/nfsfolder 192.168.2.3(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)" >> /etc/exports

 

Sprawdzenie pliku

# cat /etc/exports

/var/nfsfolder 192.168.2.2(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)

/var/nfsfolder 192.168.2.3(rw,sync,no_root_squash,no_all_squash)

 

 

Uruchomienie usługi

# systemctl restart nfs-server

# systemctl status nfs-server

nfs-server.service - NFS server and services

   Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/nfs-server.service; disabled; vendor preset: disabled)

  Drop-In: /run/systemd/generator/nfs-server.service.d

           └─order-with-mounts.conf

   Active: active (exited) since pon 2020-07-13 13:21:48 CEST; 18s ago

  Process: 22372 ExecStopPost=/usr/sbin/exportfs -f (code=exited, status=0/SUCCESS)

  Process: 22369 ExecStopPost=/usr/sbin/exportfs -au (code=exited, status=0/SUCCESS)

  Process: 22364 ExecStop=/usr/sbin/rpc.nfsd 0 (code=exited, status=0/SUCCESS)

  Process: 22405 ExecStartPost=/bin/sh -c if systemctl -q is-active gssproxy; then systemctl reload gssproxy ; fi (code=exited, status=0/SUCCESS)

  Process: 22388 ExecStart=/usr/sbin/rpc.nfsd $RPCNFSDARGS (code=exited, status=0/SUCCESS)

  Process: 22386 ExecStartPre=/usr/sbin/exportfs -r (code=exited, status=0/SUCCESS)

 Main PID: 22388 (code=exited, status=0/SUCCESS)

    Tasks: 0

   CGroup: /system.slice/nfs-server.service

 

lip 13 13:21:48 CentOS7-1810 systemd[1]: Starting NFS server and services...

lip 13 13:21:48 CentOS7-1810 systemd[1]: Started NFS server and services.

 

 

Autmomatyczny start usługi podczas uruchomienia komputera

# systemctl enable nfs-server

Created symlink from /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/nfs-server.service to /usr/lib/systemd/system/nfs-server.service.

 

 

Konfiguracja firewall’a (w tym przypadku jest to strefa internal)

# firewall-cmd --zone=internal --add-service=nfs

success

 

Interfejs sieciowy serwera NFS (Linux) ma adres 192.168.2.1 i jest przypisany do strefy internal. Usługa jest udostępniona w sieci lokalnej LAN.

 

 

 

Klient NFS (Linux)

 

# yum install nfs-utils

# mkdir /mnt/nfsfolder

 

Dowolny komputer z systemem operacyjnym Linux na którym wykonujemy polecenie montowania folderu:

 

# mount -t nfs 192.168.2.1:/var/nfsfolder /mnt/nfsfolder

 

 

 

Klient NFS (Kamera IP BCS-P-412RAM-G)

 

Adres IP kamery: 192.168.2.3

 

Logowanie do kamery http://192.168.2.3/

 
 

 

 

Po zalogowaniu wybieramy w Ustawienia → Archiwum → NAS i dokonujemy konfiguracji.

Rodzaj magazynu: NAS

Adres IP: 192.168.2.1 (jest to adres IP serwera NFS Linux)

Ścieżka: /var/nfsfolder

 

Następnie wybieramy przycisk Format a następnie przycisk undefined.

Jeżeli wszystko skonfigurowaliśmy poprawnie, powinniśmy otrzymać komunikat Test powiódł się.

Wybieramy przycisk Zapisz.

Od tego momentu rejestratorem dla kamery będzie serwer NFS.

 

 
 

 

 

 

 

 

Autor: Szymon Urbańczyk

14.07.2020 r.