Instalacja Oracle Database 11g Express Edition

 

Dystrybucja:

System operacyjny Linux CentOS 7 (1708) x64

 

Pakiety:

oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip

jdk-9.0.4_linux-x64_bin.rpm

sqldeveloper-17.4.1.054.0712-1.noarch.rpm

 

Pakiety ‘rpm’ są do pobrania ze strony www.oracle.com

 

Polecenia poprzedzone # są wykonane z konta uprzywilejowanego (z uprawnieniami root), natomiast poprzedzone znakiem $ z konta zwykłego użytkownika, które to zostanie wyjaśnione w dalszej części konfiguracji.

 

 

1. Instalacja sqldeveloper

 

Zakładając, że oprogramowanie zostało pobrane do katalogu /root/

 

# cd /root/

# ll | grep rpm

-rw-r--r--. 1 root root   192608088 03-10 13:33 datamodeler-17.4.0.355.2121-1.noarch.rpm

-rw-r--r--. 1 root root   319890464 03-10 13:32 jdk-9.0.4_linux-x64_bin.rpm

-rw-r--r--. 1 root root   315891481 03-10 13:32 oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip

-rw-r--r--. 1 root root   355784176 03-09 19:56 sqldeveloper-17.4.1.054.0712-1.noarch.rpm

 

# yum install sqldeveloper-17.4.1.054.0712-1.noarch.rpm

(…)

                                                                                                         

# rpm -qi sqldeveloper

Name        : sqldeveloper

Version     : 17.4.1.054.0712

Release     : 1

Architecture: noarch

Install Date: sob, 10 mar 2018, 13:45:11

Group       : Developer

Size        : 441647475

License     : Oracle

Signature   : (none)

Source RPM  : sqldeveloper-17.4.1.054.0712-1.src.rpm

Build Date  : pią, 23 lut 2018, 08:25:30

Build Host  : den00brc.us.oracle.com

Relocations : (not relocatable)

Summary     : Oracle SQL Developer

(…)

 

Pakiet został zainstalowany w katalogu /opt/sqldeveloper/

 

 

2. Instalacja jdk

 

# yum install jdk-9.0.4_linux-x64_bin.rpm

(…)

 

# rpm -qi jdk-9.0.4

Name        : jdk-9.0.4

Epoch       : 2000

Version     : 9.0.4

Release     : ga

Architecture: x86_64

Install Date: sob, 10 mar 2018, 13:49:10

Group       : Development/Tools

Size        : 578462958

License     : http://java.com/license

Signature   : (none)

Source RPM  : jdk-9.0.4-9.0.4-ga.src.rpm

Build Date  : śro, 20 gru 2017, 03:17:54

Build Host  : sca00idp.us.oracle.com

Relocations : /usr/java

Packager    : Java Software <jre-comments@java.sun.com>

Vendor      : Oracle Corporation

URL         : URL_REF

Summary     : Java Platform Standard Edition Development Kit

(…)

Pakiet został zainstalowany w katalogu /usr/java/

 

 

3. Pierwsze uruchomienie sqldeveloper

 

Do tej pory wszystkie czynności wykonywaliśmy z konta root. W kolejnym kroku należy przełączyć się (zalogować) na zwykłe konto nieuprzywilejowane w systemie Linux, przyjmijmy, że będzie to konto ‘szymon’.

 

Teraz pracujemy na koncie:

 

$ id szymon

uid=1000(szymon) gid=1000(szymon) grupy=1000(szymon)

 

$ cd /opt/sqldeveloper/

$ ./sqldeveloper.sh

 

 Oracle SQL Developer

 Copyright (c) 1997, 2017, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved.

(…)

 

 

Pierwsze uruchomienie utworzy w domowym katalogu użytkownika katalog /home/szymon/.sqldeveloper/ zawierający strukturę konfiguracyjną programu.

W przypadku błędu uruchomienia należy edytować plik konfiguracyjny /home/szymon/.sqldeveloper/17.4.1/product.conf i odszukać zmienną

 

SetJavaHome /path/jdk

 

wskazując poprawną ścieżkę do zainstalowanego pakietu jdk.

 

 

4. Instalacja bazy danych

 

# cd /root/

# ls -l *.zip

-rw-r--r--. 1 root root 315891481 03-10 13:32 oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip

 

# unzip oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip

Archive:  oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm.zip

   creating: Disk1/

   creating: Disk1/upgrade/

  inflating: Disk1/upgrade/gen_inst.sql  

   creating: Disk1/response/

  inflating: Disk1/response/xe.rsp  

  inflating: Disk1/oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm

# cd Disk1/

# yum install oracle-xe-11.2.0-1.0.x86_64.rpm

(…)

# rpm -qi oracle-xe

Name        : oracle-xe

Version     : 11.2.0

Release     : 1.0

Architecture: x86_64

Install Date: sob, 10 mar 2018, 14:47:51

Group       : Applications/OracleXE

Size        : 591492962

License     : Oracle Corporation

Signature   : (none)

Source RPM  : oracle-xe-11.2.0-1.0.src.rpm

Build Date  : pon, 29 sie 2011, 07:55:18

Build Host  : dadvfg0711.us.oracle.com

Relocations : (not relocatable)

Packager    : Oracle <www.oracle.com>

URL         : http://www.oracle.com

Summary     : Oracle Database 11g Release 2 Express Edition

Description :

Oracle Database 11g Release 2 Express Edition

 

Baza danych została zainstalowana w katalogu /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe

 

 

5. Pierwsze uruchomienie bazy danych

 

# /etc/init.d/oracle-xe configure

Oracle Database 11g Express Edition Configuration

-------------------------------------------------

This will configure on-boot properties of Oracle Database 11g Express

Edition.  The following questions will determine whether the database should

be starting upon system boot, the ports it will use, and the passwords that

will be used for database accounts.  Press <Enter> to accept the defaults.

Ctrl-C will abort.

Specify the HTTP port that will be used for Oracle Application Express [8080]: <Enter>

Specify a port that will be used for the database listener [1521]: <Enter>

Specify a password to be used for database accounts.  Note that the same

password will be used for SYS and SYSTEM.  Oracle recommends the use of

different passwords for each database account.  This can be done after

initial configuration:

Password can't be null. Enter password: tutaj_wpisz_haslo  <Enter>

Confirm the password: tutaj_wpisz_haslo  <Enter>

Do you want Oracle Database 11g Express Edition to be started on boot (y/n) [y]: <Enter> (domyślnie start wraz z systemem)

Starting Oracle Net Listener...Done

Configuring database...Done

Starting Oracle Database 11g Express Edition instance...Done

Installation completed successfully.

 

 

# systemctl start oracle-xe.service

# systemctl status oracle-xe.service

● oracle-xe.service - SYSV: This is a program that is responsible for taking care of

   Loaded: loaded (/etc/rc.d/init.d/oracle-xe; bad; vendor preset: disabled)

   Active: active (exited) since sob 2018-03-10 15:03:41 CET; 2s ago

     Docs: man:systemd-sysv-generator(8)

  Process: 15981 ExecStart=/etc/rc.d/init.d/oracle-xe start (code=exited, status=0/SUCCESS)

mar 10 15:03:41 oraclexe systemd[1]: Starting SYSV: This is a program that is responsible for taking care of...

mar 10 15:03:41 oraclexe oracle-xe[15981]: Oracle Database 11g Express Edition instance is already started

mar 10 15:03:41 oraclexe systemd[1]: Started SYSV: This is a program that is responsible for taking care of.

 

 

Poprawna konfiguracja i instalacja powinna uruchomić proces nasłuchu tnslsnr na portach 8080 oraz 1521, przy czym pierwszy z nich należy do serwisu WWW (http-proxy), natomiast drugi odpowiada za usługę (oracle).

# netstat -lpnt | grep tns

tcp6       0      0 :::8080                 :::*                    LISTEN      1295/tnslsnr        

tcp6       0      0 :::1521                 :::*                    LISTEN      1295/tnslsnr  

 

 

Dostęp do serwisu WWW Oracle Database 11g Express Edition oraz do aplikacji APEX realizujemy za pośrednictwem:

 

http://localhost:8080

http://localhost:8080/apex/

 

 

6. Łączenie z bazą danych za pośrednictwem programu sqlplus

 

$ sqlplus

bash: sqlplus: nie odnaleziono polecenia...

 

Wskazany komunikat oznacza w tym przypadku brak zdefiniowanych zmiennych środowiskowych użytkownika.

W tym przypadku należy edytować plik /home/szymon/.bashrc dopisując ścieżkę do zmiennych zawartych w pliku oracle_env.sh

 

# vi /home/szymon/.bashrc

 

# .bashrc

# Source global definitions

if [ -f /etc/bashrc ]; then

        . /etc/bashrc

fi

# Uncomment the following line if you don't like systemctl's auto-paging feature:

# export SYSTEMD_PAGER=

# User specific aliases and functions

. /u01/app/oracle/product/11.2.0/xe/bin/oracle_env.sh

#

 

Następnie należy ponownie uruchomić terminal wpisując:

 

$ sqlplus

 

SQL*Plus: Release 11.2.0.2.0 Production on So Mar 10 20:47:29 2018

Copyright (c) 1982, 2011, Oracle.  All rights reserved.

Enter user-name: system

Enter password: <twoje_haslo>

Connected to:

Oracle Database 11g Express Edition Release 11.2.0.2.0 - 64bit Production

SQL>

 

 

7. Łączenie z bazą danych za pośrednictwem programu SQL Developer

 

SQL Developer  jest graficznych interfejsem umożliwiającym połączenie z bazą danych, stąd w środowisku GNOME instaluje się w:

Programy → Programowanie → SQL Developer

 

Program możemy również uruchomić bezpośrednio z terminala wpisując:

 

$ sqldeveloper

 

 

8. Zestawienie połączenia

 

 
 
 
 

 

 

 

10.03.2018r.